ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฯ เพื่อเปลี่ยนสายงาน
     
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฯ เพื่อเปลี่ยนสายงาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 31-3-01-3102-001
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561