รายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ
     
รายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ รายงานผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองมานิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560